9 Bijdrageregeling

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De opvang, bus, warme maaltijden en drankjes worden bijgehouden via een scansysteem.

Activiteiten

Klasgroep

Maximum

factuur

Niet verplicht

Richtprijs

(in euro)

Helix

Lager

*

 

4 of 7

Sportdagen

Kleuter en lager

*

 

8,50 (x2)

Toneel

Kleuter en lager

*

 

6,5 (x2)

Zwemmen

6de lj

*

 

2 (bus)

1ste, 2de ,3de, 4de,5de lj

*

 

4,50 per zwemles

Kleuter

*

 

3,50(x3)

Schoolreis

Kleuter en lager

*

 

10 - 22

Project fruit

Kleuter en lager

*

 

7,5

Leeruitstappen

Kleuter en lager

*

 

Zeeklas

3de en 4de lj

 

Maar wenselijk

185

(in schijven)

Bosklas

5de en 6de lj

 

Maar wenselijk

220

(in schijven)

Warme maaltijd

Kleuter / Lager

 

*

3,50 / 4

 

Drankjes, soep

 

 

*

0,50

Bus (voor en na school)

Max per 2 maand:

Afzonderlijk per rit(vooraf mee te delen)

(3de kind gratis)

 

 

*

36,5

1

Foto's

 

 

*

Vrijblijvend

Opvang morgen/avond

 

 

*

0,50

per half uur

Opvang laattijdig

 

 

*

5

Nieuwe badge (bij verlies)

 

 

*

1

T-shirt met embleem

Lager

 

*

8

Jongensbroek

Lager

 

*

8,5

Meisjesbermuda

Lager

 

*

9,5

Turnzak

Lager

 

*

9

Goede doelen, acties

 

 

*

Vrijblijvend

Vakantieblaadjes

3de kl en lager

 

*

8 - 10

Tijdschriften

Kleuter en lager

 

*

31 - 39

(per jaar)

Paasboek

Kleuter en lager

 

*

7

Kerstboek

Kleuter en lager

 

*

7

Vakantieboek

Kleuter en lager

 

*

7

Moussen bal

 

 

*

4

Nieuwjaarsbrieven

Kleuter en lager

 

*

1,5

9.1        Wijze van betaling

Ouders krijgen 6 maal per schooljaar een rekening: september, november, januari, maart, mei, juni. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig via overschrijving wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na afgifte.

 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

 

Aangezien de reële kostprijs, zie bijdrageregeling, van de activiteiten binnen de scherpe maximumfactuur de bijdrage van de ouders overstijgt, zal de school het resterend bedrag betalen. Het bedrag van bos- en zeeklassen zal in schijven gespreid worden over de verschillende facturen. Bij schoolrekening 6 zal een gedetailleerde individuele afrekening gevoegd worden om de ouder een duidelijk beeld te geven van de reële kostprijs en bijdrage van de school.

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

9.2      Schooltoelage en uitpas

Ouders kunnen een schooltoelage aanvragen als ze voldoen aan volgende criteria:

-    U moet op 31 dec. 2016 Belg zijn.  Als u geen Belg bent, moet u of moeten uw ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.

-    U volgt een erkende opleiding aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling.

-    Kleuters moeten een minimumaantal dagen aanwezig zijn op school.  Dat aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd.  De leerlingen uit het lager onderwijs mogen niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

-    Het belangrijkste criterium is het inkomen, de personenlast in het gezin, het kadastraal inkomen.

De maximumtoelage per kleuter is 90.13 euro voor lager onderwijs 101.39 tot 152.09 euro.

Meer informatie  via gratis nummer 1700, de dossierlijn afdeling studietoelagen 078/15 78 70 of www.studietoelagen.be

Ouders met een beperkt inkomen kunnen zich richten tot V.Z.W. Teledienst Ninove om een uitpas aan te vragen.  De uitpas zorgt ervoor dat kinderen van minder bemiddelde ouders zeker kunnen deelnemen aan alle culturele en sportieve activiteiten van de school door de kostprijs voor ouders te drukken tot 1.50 euro voor een halve dagactiviteit en 3.00 euro voor een volle dagactiviteit.  Voor meerdaagse uitstappen (bos- of zeeklas) betalen de ouders 25% van de kostprijs.  De school zelf en Teledienst passen hier solidair bij.

Voor alle info en modaliteiten nemen ouders contact op met de directeur of rechtstreeks met

                             VZW Teledienst Ninove

                            Oude Kaai 11, 9400 Ninove

                            054/32 24 54 (vragen naar Walter Maes)

Discretie wordt gegarandeerd.