6 Getuigschrift basisonderwijs en organisatie van de leerlingengroepen

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die in voldoende mate de doelen uit het leerplan heeft bereikt die het bereiken van de eindtermen beogen. Werden die doelen in onvoldoende mate bereikt, dan zal de klassenraad een getuigschrift uitreiken dat aangeeft welke doelen de leerling wel heeft bereikt.

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.

 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.

 Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad.

De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:

-      De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar.

-      De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar.

-      De gegevens uit het LVS (Leerlingvolgsysteem).

-      Naast de cognitieve vaardigheden wordt ook rekening gehouden met studieattitude,  motorische en sociale vaardigheden.

-      Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling.

-      Een haalbare overstap naar het secundair.  Motivatie, talenten en een afgestemde studiekeuze zijn bepalende factor.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

Het getuigschrift wordt steeds vergezeld van het adviesdocument secundair onderwijs.  Dit document omschrijft de wenselijke studierichting op basis van bovenstaande criteria en dient door de ouders voorgelegd te worden bij de inschrijving van het kind in het secundair onderwijs.

Individuele zorgkinderen krijgen na toestemming van ouders en leerling een baso-fiche mee naar het secundair onderwijs.  Het schoolteam, het CLB, ouders en leerlingen bepalen de omschrijving van de specifieke zorgmaatregelen die reeds genomen werden in het basisonderwijs en best zullen verdergezet en indien nodig uitgebreid worden in het secundair onderwijs.

 

Beroepsprocedure:

Let op:

wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we kalenderdagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

1.   Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.

2.   Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

3.   Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.

4.   De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.

5.   Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur ( Nieuwstraat, 2   9402 Meerbeke).

                   Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

·         Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

·         Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

                Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

6.   Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

7.   De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht

8.   In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

9.   De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

     De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het         getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd       afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

 

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.