2 Inschrijven van leerlingen

Bereken de instapdatum voor je kleuter

Voor het eerst naar de kleuterschool

I

nformatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website, schoolbrochure, folders, … Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet, zie ook punt 2.2). Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we naar allerlei informatie voor de administratieve schoolfiche van je kind.

1.1       Aanmelden en inschrijven

Inschrijving:

De inschrijving gebeurt door het secretariaat (liefst na afspraak).  De ouders brengen hiervoor de kids-ID, ISI-pluskaart of sis-kaart van het kind mee.  Het kind kan reeds voor de leeftijd van 2 jaar en 6 maand ingeschreven worden, maar kan pas starten op de instapdatum na het bereiken van de leeftijd 2 jaar en 6 maand.

Instapdata:

De instapdata voor het schooljaar 2017-2018 zijn:

Vr 1 september 2017 (na zomervakantie): uiterste geboortedatum 01/03/2015

Ma 6 november 2017 (na herfstvakantie): uiterste geboortedatum 06/05/2015

Ma 8 januari 2018 (na kerstvakantie): uiterste geboortedatum 08/07/2015

Do 1 februari 2018 (teldatum): uiterste geboortedatum 01/08/2015

Ma 19 februari 2018 (na krokusvakantie): uiterste geboortedatum 19/08/2015

Ma 16 april 2018 (na paasvakantie): uiterste geboortedatum 16/10/2015

Ma 14 mei 2018 (na Hemelvaartsdag): uiterste geboortedatum 14/11/2015

 

Kinderen geboren tussen 15 november en 31 december 2015 kunnen reeds inschrijven voor instap 3/9/2018

 

1. wie een broer of zus op onze school heeft, heeft voorrang vanaf 12 maart

2018 tot en met 23 maart 2018 Nadien vervalt het voorrangsrecht.

2. wie zoon of dochter is van een personeelslid van de school, heeft voorrang

vanaf 26 maart 2018 tot en met 30 maart 2018. Nadien vervalt het voorrangsrecht.

3. wie geen broer of zus of personeelslid op onze school heeft, kan vrij inschrijven vanaf 16 april 2018.

Broertjes en zusjes krijgen voorrang. Worden als broer en zus of als leerlingen van

eenzelfde leefeenheid beschouwd:

1. Effectieve broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan

niet wonend op hetzelfde adres.

2. Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet

wonend op hetzelfde adres.

3. Kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke

ouder(s) hebben.


 

1.2          Weigeren

Het decreet basisonderwijs verplicht elke basisschool de maximumcapaciteit van de school te bepalen.  Het nieuwe decreet inschrijvingsrecht geldt voor de inschrijvingen voor instap schooljaar 2017-2018 en 2018-2019.

Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

 

De Vrije Basisschool Meerbeke bepaalt de maximumcapaciteit als volgt:

 

Kleuters: ( Nieuwstraat+Donkerstraat+Neigem )

                geboortejaar 2015: 46  ( met maximum van 28 in de Nieuwstraat )

                geboortejaar 2014: 46  ( met maximum van 28 in de Nieuwstraat )

                geboortejaar 2013: 46  ( met maximum van 28 in de Nieuwstraat )

                geboortejaar 2012: 46  ( met maximum van 28 in de Nieuwstraat )

 

Lager: 1ste lj ( Nieuwstraat+ Neigem ): 44                 

           2de lj ( Nieuwstraat+ Neigem ):  44           

           3de lj ( Nieuwstraat ): 44  

           4de lj ( Nieuwstraat ): 44   

           5de lj ( Nieuwstraat ): 44 

           6de lj ( Nieuwstraat ): 44

 

Bij verandering tussen de vestigingsplaatsen  Nieuwstraat, Donkerstraat en Neigem wordt dezelfde procedure gevolgd als bij nieuwe inschrijvingen, met uitzondering bij overstap 3de kleuter Donkerstraat naar 1ste leerjaar Nieuwstraat/Neigem en bij overstap 2de leerjaar Neigem naar 3de leerjaar Nieuwstraat.

( zie ook ‘doorlopen van inschrijving ‘ )

          

 

De inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan behoudens tuchtmaatregelen en niet langer akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.

 

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.  Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen.

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk.

 

Doorlopen van inschrijving

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het niet opnieuw ingeschreven te worden bij de overgang naar het eerste leerjaar.

Ook de leerlingen uit het 2de leerjaar Neigem zijn automatisch ingeschreven voor de overgang naar het 3de leerjaar Nieuwstraat.

 

1.3       Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet.

1.4       Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

1.5       Schoolverandering

Bij schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni is de nieuwe inschrijving rechtsgeldig op de eerste schooldag nadat de directie van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school.

De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs.

In geval van betwisting geldt de poststempel van het aangetekend schrijven of de datum

van het ontvangstbewijs.