1 Jawel, wij engageren ons!

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Ouders en school evalueren de engagementen en het effect ervan om de samenwerking te verbeteren waar nodig. Dat gebeurt op vraag van de oudervereniging of de school via de schoolraad.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken.

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport en zo nodig ook via individuele oudercontacten.

We organiseren zelf ook individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

Als u zich zorgen maakt over uw kind of andere vragen hebt dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind.

Voor de kinderen die voor het eerst in onze school starten en voor hun ouders is er eind augustus een kennismakingsavond. Wie in de loop van het schooljaar instapt, krijgt naast de nodige documenten ook informatie en een rondleiding in onze school. Een bezoekje aan het instapklasje kan op vastgestelde uren en data.                                       

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is, de lessen beginnen om 8.45 uur. De ouders brengen de school op de hoogte van de afwezigheid van hun kind.

De school organiseert het busvervoer zodanig dat iedereen tijdig op school kan zijn. De ouders zorgen er voor dat hun kinderen klaar staan wanneer de bus er aan komt.

Wij verwachten dat de ( groot )ouders het afscheidsmoment zo kort mogelijk houden na het afzetten van hun kind om het toezicht optimaal te kunnen garanderen.

 

De school engageert er zich toe om de ouders tijdig op de hoogte te brengen als de leerkracht van hun kind afwezig is.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte oplossing zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. Zo nodig wordt daar ook de hulp van externe diensten bij ingeschakeld.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuigelijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten.

Wat wij van u als ouder verwachten: dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft; dat u de school inlicht over ingrijpende gebeurtenissen m.b.t. de thuissituatie, indien die leiden tot een beter begrip en een meer adequate aanpak van de schoolse zorgvragen. 

De school zorgt ook voor doorstroming van informatie tussen de verschillende klassen.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Als meerdere anderstalige kinderen instappen organiseert de school voor hun ouders een infoavond in het begin van het schooljaar.

Op school is er iemand aanwezig die de Franse taal voldoende beheerst en als aanspreekpunt kan fungeren in het eerste inschrijvingsjaar ( zie ook het stappenplan in dit schoolreglement ).

Wij verwachten ook van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind te stimuleren tot het leren van de Nederlandse taal. Dit kan bijvoorbeeld door…

·         …zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie cursusaanbod in de regio)

·         …bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er  een tolk is. (zie ook schoolreglement ‘ Omgangstaal op school ‘).

·         …hun kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub,

     een academie (muziek, woord, plastische kunsten, …)

·         …hun kind naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken.

·