3 Samenwerking en participatie

Met de ouders:

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten.

(Zie ook engagementverklaring)

 

Oudercontact

Aanbod: Leerkrachten en directie zijn dagelijks beschikbaar (voor of na de lessen) voor een gesprek met ouders indien er vragen, zorgen of mededelingen zijn. Indien het nodig is dat meerdere instanties (ouders, leerkracht, zorgcoördinator, directie, CLB, logo, revalidatie, ...) aan tafel zitten voor overleg, kan dit in uitzonderlijke gevallen en op uitdrukkelijke vraag van de school doorgaan tijdens de lesuren.

De school voorziet…

- een informatieavond begin schooljaar waarbij de directie informatie in ieders belang meegeeft, de leerkracht de ouders uitnodigt in de klas en informeert over de concrete klaswerking.

- formele individuele oudercontacten in december en op het einde van het schooljaar, zowel voor het lager als in de kleuterafdeling.

Eind april/begin mei worden de individuele adviezen voor de studiekeuze secundair toegelicht.

De school verwacht elke ouder op hogervermelde oudercontacten.

Data: zie schoolkalender

Uren: De contacturen worden telkens afgesproken via de uitnodigende brief en / of schoolagenda.

Voertaal: Aangezien we een Nederlandstalige school zijn, is de voertaal tijdens oudercontacten of infoavonden het Nederlands. Het is de verantwoordelijkheid van anderstalige ouders om ernstige inspanningen te doen het Nederlands te verstaan en te spreken, desnoods iemand mee te brengen die de vertaling doet.

Plaats: Klaslokaal

Contactpersoon: de klastitularis ( op speciale aanvraag directie en zorgbegeleider )

Wijze waarop de school contact opneemt: Uitnodigingsbrief, schoolagenda of telefonisch.

 

Ouder-vereniging

 

Wat: De oudervereniging van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool Meerbeke is een feitelijke vereniging. De zetel van de oudervereniging is gevestigd te Nieuwstraat 2, 9402 Meerbeke. De structuur van de vergadering bestaat uit het bestuur en de algemene vergadering.

Doel: Om de samenwerking met ouders in goede banen te leiden is er een groep van actieve vrijwillige medewerkers. Zij kiezen jaarlijks hun bestuur en verdelen de taken. Het gaat hun niet alleen om het organiseren van het jaarlijks eetfestijn, maar vooral om de relatie tussen ouders, leerkrachten en schooldirectie te bevorderen. Wij zijn heel blij steeds op een groep mensen te kunnen rekenen die de school steunen en meehelpen bij leeruitstappen, bezoeken, ouderavonden, lessen in handvaardigheid, niveaulezen, …

Mocht u belangstelling hebben, kom er gerust bij!

Voorzitter: Roel Verlinden, roel.verlinden@telenet.be

Schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur en de directie over een aantal pedagogische aangelegenheden, of geeft advies. Dit kan gaan over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. Daarnaast is er ook een lijst van aangelegenheden welke verplicht behandeld dient te worden. De leden van de schoolraad worden om de vier jaar verkozen. De raad vergadert vijf keer per schooljaar. Ouders kunnen de schoolraad contacteren via de oudervereniging of via de voorzitter.

Voorzitter: Veronik Hutse ( ouders )

Secretaris: Tanja Jans (leerkracht)

verslag schoolraad

Met externen:

Scholen-gemeenschap

Wat: Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsplatform scholengemeenschap De Ster.

Wie: de vrije basisscholen van Ikorn (Sint-Aloysius, H.Harten, buitengewoon onderwijs Sint-Joris), Meerbeke, Aspelare en Okegem.

Coördinerend directeur: Wim Beeckman

Doel: Verhogen van het beleidsvoerend vermogen door uitwisseling, gezamenlijke pedagogische kwaliteitsverbetering, personeelsbeleid, preventie.

 

Centrum voor Leerling-begeleiding (CLB)

 

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Ninove:

Adres: Kluisweg 13, 9400 Ninove

Telefoon: 054 33 90 19

CLB-medewerkers:

CLB Ninove bestaat uit drie regioteams: regioteam Denderleeuw-Ninove, regioteam Geraardsbergen en regioteam Pajottenland.

 

Onze school wordt begeleid door regioteam Denderleeuw-Ninove

 

Regioteam Denderleeuw-Ninove is samengesteld uit:

 

Onthaal

Jeroen Van Lierde

Eva Verleysen

Els Van Cauter

Ines Verkest

 

Traject

Martine Buggenhoudt

Katrijn Boumon

Beatrijs Defranc

Isabel Van Den Moortel

 

Medische equipe

Katrien Genbrugge (tot 31/12)

Heidi Declercq

Steffi Oosterlinck (tot 31/12)

Sofie Deweghe (vanaf 1/1)

Ineke Geerts

Dorien Du Four

 

Voor algemene vragen kan je contact opnemen met onze onthaalmedewerker:

Jeroen Van Lierde – jeroen.vanlierde@clbninove.be

 

Voor medische vragen kan je terecht bij:

Ineke Geerts – ineke.geerts@clbninove.be

Je kan naar het CLB...

als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;

je moeite hebt met leren;

voor studie- en beroepskeuzehulp;

vragen hebt over je gezondheid, je lichaam... ;

met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid;

voor inentingen.

 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft volgende kernopdracht:

“We bevorderen voor kinderen en jongeren via multidisciplinaire hulpverlening en expertise het welbevinden, de gezondheid en de afstemming met ouders, school en welzijn, teneinde hen maximaal te laten participeren aan het leerproces en hen voor te bereiden op maximale participatie aan de maatschappij – CLB en school zijn hierbij bevoorrechte partners van elkaar”

De begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:

- het leren en studeren

- de onderwijsloopbaan

- de preventieve gezondheidszorg

- het psychisch en sociaal functioneren.

Relatie tussen CLB en school

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dit beleidscontract is met de ouders besproken in de schoolraad.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan.

 

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:

- De begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie;

- Collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.

De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.

Het multidisciplinair dossier

Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders of de leerling vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.

Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolverandering in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien van die wachttijd. Er kan binnen die 10 dagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatie-gegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

 

Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

 

 

Nuttige adressen

 

 

-lokaal Overlegplatform -Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 

Adres: Klachtencommissie Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1 1040 Brussel
 02/507 06 01

e-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

-Commissie inzake Leerlingenrechten

 

Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 4A10, lokaal 4M11
Koning Albert-II laan 15,
1210 Brussel
02/553 92 12

e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

-Commissie Zorgvuldig Bestuur

Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI
t.a.v Marleen Broucke
Adviseur
Kamer 1C 24
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be